ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روی میکروب های شایع در سینوزیت عفونی - دانلود تحقیق مقاله پروژه
ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روی میکروب های شایع در سینوزیت عفونی
ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روی میکروب های شایع در سینوزیت عفونی

ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی.

ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی. ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچینو...

ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی.
ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی.
 

ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچینو مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی.

سینوزیت یکی از شایع ترین موارد در بین مراجعان به پزشک عمومی است که احتیاج به تجویز آنتی

بیوتیک دارد. از جمله باکتري هاي شایع در ایجاد این بیماري می توان به استرپتوکوك پنومونیه،

استرپتوکوك پیوژن، استافیلوکوك اورئوس و پسودوموناس آئروژینوزا اشاره کرد. امروزه با توجه به اثرات

مضر داروهاي شیمیایی بر بدن انسان، استفاده از روش هاي نوین فرمولاسیون مانند نانوکپسول کردن اسانس

هاي گیاهی به دلیل کارایی بیشتر و همچنین کاهش عوارض سوء ناشی از کاربرد مستقیم آن ها مورد توجه

می باشد، اثر ضدمیکروبی چهار نوع نانواسانس گیاهی in vitro قرار گرفته است. در این مطالعه که به روش

بر روي میکروارگانیسم هاي استرپتوکوك پنومونیه، استرپتوکوك پیوژن، استافیلوکوك اورئوس و

پسودوموناس آئروژینوزا که از عوامل مهم سینوزیت می باشد در مقایسه با اسانس هاي طبیعی آن ها بررسی

و سپس (MBC) و حداقل غلظت کشندگی (MIC) گردید، ابتدا تست کمی حداقل غلظت مهار کننده رشد

از نانواسانس هاي مورد بررسی در مورد MIC تست کیفی (دیسک دیفیوژن) انجام گرفت. نتایج تست کمی

اسانس هاي طبیعی، تأثیر کمتر نانواسانس ها را نشان داد. و در تست دیسک دیفیوژن معلوم شد که

نانواسانس ها قدرت رهایش از دیسک هاي کاغذي و انتشار در محیط جامد را ندارد.

نتایج، بیانگر اثرات خوب نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، مورد و دارچین بر روي چهار

میکروارگانیسم هاي عامل سینوزیت می باشد و می توانیم به ساخت داروهاي مناسب براي از بین بردن این

میکروارگانیسم ها با منشأ گیاهی و با عوارض بسیار کمتر دارویی امیدوار باشیم.

فصل اول کلیات

1 بیماري زایی........................................................... 12 -1-1-7-1

2 تست هاي تشخیصی.................................... 12 -1-1-7-1

3 درمان .......................................................... 13 -1-1-7-1

2-1-7-1 استرپتوکوك پنومونیه.............................................................. 13

1 تست هاي تشخیصی............................... 14 -2-1-7-1

2 بیماري زایی................................................... 15 -2-1-7-1

3 درمان ............................................................. 15 -2-1-7-1

1-1 سینوزیت .................................................. 3

2-1 شیوع سینوزیت ......................................................... 4

3-1 عوامل مستعد کننده سینوزیت ................................. 4

4-1 منشأ سینوزیت ............................................................. 5

1-4-1 سینوزیت با منشأ آلرژیک .......................................................... 5

2-4-1 سینوزیت با منشأ ویروسی ...................................... 6

3-4-1 سینوزیت با منشأ قارچی ........................................... 6

4-4-1 سینوزیت با منشأ باکتریایی ....................................... 6

5-1 انواع سینوزیت ............................................................ 8

1-5-1 سینوزیت حاد .......................................................... 8

1-1-5-1 علائم بالینی سینوزیت حاد ........................................... 8

2-1-5-1 تشخیصو درمان سینوزیت حاد............................ 8

2-5-1 سینوزیت مزمن ............................................ 9

1-2-5-1 علائم بالینی سینوزیت مزمن ..................................... 9

2-2-5-1 تشخیصو درمان سینوزیت مزمن .................................... 9

6-1 عوارض سینوزیت ...................................................... 9

7-1 مشخصات باکتري هاي مورد آزمایش .................... 10

1-7-1 مشخصات کلی استرپتوکوك ها ................................... 10

1-1-7-1 استرپتوکوك پیوژن ........................................ 11

ب

2-7-1 مشخصات کلی استافیلوکوك ها ....................... 16

1-2-7-1 استافیلوکوك اورئوس................................ 16

1 تست هاي تشخیصی............................... 17 -1-2-7-1

2 بیماري زایی..................................... 18 -1-2-7-1

3 درمان ............................................................. 18 -1-2-7-1

3-7-1 مشخصات کلی پسودوموناس ها................................... 19

1-3-7-1 پسودوموناس آئروژینوزا....................................................... 19

1 تست هاي تشخیصی............................................ 21 -1-3-7-1

2 بیماري زایی.......................................................... 21 -1-3-7-1

1-3-7-1

به روش میکرودایلوشن (ریز رقت)...................................... 36 MIC 13-1 تعیین

37.............................................MIC 1-13-1 متغیر هاي مؤثر در انجام آزمون

37................................................................MBC 2-13-1 تعیین

3- درمان ................................................................... 21

8-1 تاریخچه درمانی گیاهان دارویی ................................... 22

1-8-1 ویژگی هاي خاصتولید گیاهان دارویی .............................. 23

2-8-1 شکل هاي مصرف گیاهان دارویی ....................................... 23

9-1 ویژگی هاي گیاهان دارویی مورد آزمایش ................................. 23

1-9-1 گیاه درمنه ..................................................................... 23

1-1-9-1 ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه ....................................... 24

2-1-9-1 خواصدرمانی .......................................................... 25

2-9-1 گیاه اسطو خودوس ............................................................ 25

1-2-9-1 ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه ..................................... 26

2-2-9-1 خواصدرمانی ................................................. 26

3-9-1 گیاه دارچین ................................................................ 26

1-3-9-1 ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه ......................................... 29

2-3-9-1 خواصدرمانی .................................................. 30

4-9-1 گیاه مورد یا مورت ........................................................ 31

1-4-9-1 ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه ........................................ 32

2-4-9-1 خواصدرمانی ....................................................... 33

10-1 اسانس هاي گیاهی ............................................................. 33

11-1 نانواسانس هاي گیاهی .......................................................... 34

1-11-1 کیتوزان ........................................................ 34

12-1 بررسی اثرات ضد میکروبی ......................................... 36

ج

فصل دوم مروري بر متون گذشته

1-2 سوابق تحقیق در ایران و سایر کشور ها در زمینه استفاده از اسانسها و نانواسانس هاي گیاهی ...... 44

فصل سوم مواد و روش کار

54.................................................................BHI 1-2-3-3 محیط

54.............................................................. MHA 2-2-3-3 محیط

54.................................................................... BA 3-2-3-3 محیط

3-3-3 فعال کردن باکتري ها و انتقال آن ها به محیط کشت......................... 55

4-3-3 روش تهیه محلول سوسپانسیون میکروبی.................................. 55

5-3-3 روش ساخت کدورت هاي استاندارد مک فارلند...................................... 55

با روش میکرودایلوشن.................................. 56 MIC 6-3-3 تعیین

56...............................................MIC 1-6-3-3 روش علمی تعیین

58.....................................MBC 7-3-3 تعیین حداقل غلظت کشندگی باکتري یا

3-13-1 دیسک دیفیوژن ................................................................... 37

1-3-13-1 دینامیک تشکیل هاله ................................................................... 38

2-3-13-1 دیسک هاي آنتی بیوتیک ........................................................... 38

4-13-1 انتشار در آگار (چاهک)............................................................... 38

14-1 روش هاي تهیه سوسپانسیون ................................................. 39

15-1 بیان مسئله ......................................................................... 39

16-1 ضرورت اهمیت موضوع ............................................................ 40

17-1 اهداف تحقیق ................................................... 41

1-17-1 هدف کلی .......................................................................... 41

2-17-1 هدف اختصاصی .......................................................................... 41

18-1 فرضیات تحقیق ................................................................ 41

19-1 سوالات تحقیق............................................................... 41

1-3 دستگاه هاي مورد نیاز .............................................................. 49

2-3 مواد و وسایل مورد نیاز .............................................................. 49

1-2-3 سوش هاي میکروبی مورد مطالعه ................................................ 51

2-2-3 اسانس هاي مورد مطالعه ...................................................... 51

3-3 روش کار ................................................................... 52

1-3-3 روش تهیه نانواسانس هاي درمنه، اسطوخودوس، مورد و دارچین................... 52

1-1-3-3 تهیه محلول کیتوزان ....................................................... 52

2-3-3 روش تهیه محیط کشت اولیه براي رشد ....................... 54

د

8-3-3 روش انتشار در آگار (دیسک کاغذي).............................. 58

1-8-3-3 دیسک هاي آنتی بیوتیک مورد آزمایش (شاهد مثبت) .............................. 59

9-3-3 روش انتشار در آگار (چاهک).........................59

فصل چهارم نتایج

1-4 شرح مختصري از مطالعه............................... 62

ترکیبات نانواسانس ها ............................................. 62 FTIR 2-4 نتایج

3-4 نتایج حاصل از پراکندگی نور دینامیکی براي مطالعه اندازه نانوذرات............................ 64

مربوط به اسانسهاي نانوکپسول شده......................... 65 microscope Scanning electron 4-4 نتایج

مربوط به اسانس هاي نانو کپسول شده............. 66 microscope Transmission electron 5-4 نتایج

6-4 نتایج آزمون تعیین حساسیت ........................................................ 67

نانواسانس ها........................................................ 69 MIC 1-1-6-4 نتایج

اسانس ها.................................................................... 69 MIC 2-1-6-4 نتایج

اسانس ها و نانواسانس ها........................................................ 70 MBC 3-1-6-4 نتایج

2-6-4 نتایج اثرات ضد میکروبی نانواسانس ها به روش انتشار دیسک و مقایسه با چند آنتی بیوتیک رایج.. 76

3-6-4 نتایج آزمایش انتشار در آگار(چاهک).......................................................... 79

1-5 بحث ............................................................................. 84

2-5 نتیجه گیري ........................................................... 90

3-5 پیشنهادات............................................................... 90

منابع .................................................................. 91

چکیده لاتین .................................................................. 9

 قیمت: 21,250 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر


تأثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران


درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای


بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختران وپسران دوره متوسطه


بررسي تطبيقي ادغام شركت های تجاری در لايحه قانون تجارت و قوانين فرانسه


بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر


کتاب انگل شناسی پزشکی مولکولی Molecular Medical Pa


جزوه زبان پزشکی


اختلال چربی خون


آناتومي كاربردي باليني براي رشته هاي تصويربرداري پزشكي


ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی.


نقش اسب در شاهنامه ي فردوسی


پرسشنامه ایجاد برند موثر


پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان اینترنت adsl


کتاب ریاضیات آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد ویژه حسابداری ، مدیریت و اقتصاد به همراه تست و پاسخ آنها


مجموعه سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری ایران با پاسخنامه


کتاب حسابداری حقوق و دستمزد 95


پاورپوینت پیاده سازی موفق IFRS در ایران چالش های گذار، برنامه گذار


جزوه اصول حسابداری 1


دانلود مقاله درمورد خاتمیت پیامبر(ص)


کتاب آموزش اکسل2010


نمونه سوالات تست هوش استخدامی دستگاههای اجرایی


جزوه آموزش میکروکنترلر pic‎


جزوه دستورهای شناسایی سیستم در نرم افزار متلب‎


آموزش طراحی برد مدار چاپی (PBC)


مجموعه سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری ایران با پاسخنامه


جزوه زبان پزشکی


مقاله در مورد کارتهای هوشمند


حل المسائل کتاب الکترومغناطیس،میدان ها و امواج دیوید چنگ


مقاله در مورد آنتن های مخابراتی


جزوه دستورهای شناسایی سیستم در نرم افزار متلب‎


مجموعه سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری ایران با پاسخنامه


بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر


بررسي تطبيقي ادغام شركت های تجاری در لايحه قانون تجارت و قوانين فرانسه


جزوه آموزش میکروکنترلر pic‎


نمونه سوالات تست هوش استخدامی دستگاههای اجرایی


رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر


تأثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران


درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای


کتاب انگل شناسی پزشکی مولکولی Molecular Medical Paکلمات کلیدی :هاي اسطوخودوس درمنه اثر ضدمیکروبی نانواسانس علائم بالینی سینوزیت هاي آنتی بیوتیک پیوژن استافیلوکوك اورئوس تشخیصو درمان سینوزیت حداقل غلظت کشندگی تهیه سوسپانسیون 3915 بیان مسئله 3916 نانواسانس هاي اسانس هاي هاي شایع تست هاي بیماري زایی هاي مورد هاي تشخیصی اسانس گیاه ترکیبات شیمیایی اثر ضدمیکروبی سینوزیت نانواسانس اسانس گیاهی نتایج انتشار درمنه ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی.هاي اسطوخودوس درمنه اثر ضدمیکروبی نانواسانس علائم بالینی سینوزیت هاي آنتی بیوتیک پیوژن استافیلوکوك اورئوس تشخیصو درمان سینوزیت حداقل غلظت کشندگی تهیه سوسپانسیون 3915 بیان مسئله 3916 نانواسانس هاي اسانس هاي هاي شایع تست هاي بیماري زایی هاي مورد هاي تشخیصی اسانس گیاه ترکیبات شیمیایی اثر ضدمیکروبی سینوزیت نانواسانس اسانس گیاهی نتایج انتشار درمنه
سایر محصولات