شناسایی استراتژی کنترل تعادل در اجرای بالانس روی پارالل - دانلود تحقیق مقاله پروژه
شناسایی استراتژی کنترل تعادل در اجرای بالانس روی پارالل
شناسایی استراتژی کنترل تعادل در اجرای بالانس روی پارالل

شناسایی استراتژی کنترل تعادل در اجرای بالانس روی پارالل

عنوان: شناسایی استراتژی کنترل تعادل در اجرای بالانس روی پاراللقالب بندی: WORDتعداد صفحات: 18این تحقیق در مورد شناسایی استراتژی کنترل تعادل در اجرای بالانس روی پارالل می باشد و به صورت یک مقاله پژوهشی و تحقیقی...

شناسایی استراتژی کنترل تعادل در اجرای بالانس روی پارالل

عنوان: شناسایی استراتژی کنترل تعادل در اجرای بالانس روی پارالل

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 18

این تحقیق در مورد شناسایی استراتژی کنترل تعادل در اجرای بالانس روی پارالل می باشد و به صورت یک مقاله پژوهشی و تحقیقی ، جمع آوری گردیده که برای استفاده ی دانشجویان رشته تربیت بدنی و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد. 

چکیده

هدف از این مطالعه،شناسایی استراتژی کنترل تعادل هنگام اجرای بالانس بر روی پارالل‏ بود.تعداد 8 نفر ژیمناست باتجربه در این تحقیق شرکت کردند.

تعداد 18 مارکر منعکس‏کننده نور کروی شکل،به قطر 2 سانتی متر روی نقاط مشخص شده آناتومیکی‏ آزمودنی‏ها نصب شد.آزمودنی‏ها،حرکت بالانس را سه بار روی یک پارالل شبیه‏سازی شده‏ انجام دادند.حرکت بالانس با استفاده از سیستم آنالیز حرکتی‏1 (Analysis system) Motion با سه دوربین دیجیتال و با فرکانس 120 هرتز به مدت 5 ثانیه ثبت گردید.اندازه‏های‏ آنتروپومتریک هر فرد شامل جرم اندام‏ها،موقعیت مرکز جرم و طول هر اندام تعیین گردید. دامنهء حرکتی،سرعت و شتاب زاویه‏ای مفاصل مختلف بدن در نرم‏افزار EVa محاسبه شد. سپس با استفاده از روش دینامیک معکوس در محیط نرم‏افزار MATLAB و بهره‏گیری از یک‏ مدل 5 قسمتی،گشتاور مفاصل مچ دست،آرنج،شانه و ران محاسبه شد.برای کاهش‏ پارازیت‏های اطلاعات از فیلتر دیجیتال با فرکانس بر شی 2 هرتز مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده‏ها از تست‏های آماری MANOVA و t وابسته استفاده گردید.میزان تغییرات و نوسانات مرکز جرم اندام‏ها و مرکز جرم کلی بدن در جهت قدامی-خلفی‏ بیشتر از جهت داخلی-خارجی بود(005/0- p).گشتاور مفاصل مچ دست،آرنج،شانه و ران‏ در کنترل تعادل دخالت داشتند،اما نقش گشتاور مفصل مچ دست بیشتر از سایر مفاصل بود. در نتیجه‏گیری کلی اینکه،درگیری گشتاور مفاصل برای حفظ تعادل در اجرای بالانس روی‏ پارالل به ترتیب مچ،آرنج،شانه و ران است.

کلید واژه‏ها: بالانس روی دست،دینامیک معکوس،استراتژی کنترل تعادل و گشتاور مفاصل.

مقدمه

اگر چه توانایی نگهداری تعادل و پایداری بدن برای انجام فعالیت‏های روزمره و اجرای‏ مهارت‏های حرکتی و ورزشی ضروری است.اما بشر تاکنون نتوانسته همه جزئیات حفظ تعادل‏ را بررسی کند و به این سؤال که چگونه تعادل برقرار می‏شود،به طور کامل پاسخ گوید.

کنترل تعادل بدن نیازمند همکاری سه منبع حسی بینایی،دهلیزی و حسی- عمقی است. اطلاعات فراهم شده توسط این سه سیستم به وسیلهء سیستم عصبی مرکزی یکپارچه می‏شود و به صورت پاسخ حرکتی مناسب برای نگهداری تعادل بدن به اجرا در می‏آید.محققان زیادی به‏ بررسی الگوهای فعالیت عضلانی یا استراتژی‏های حرکتی در وضعیت ایستاده روی پاها پرداخته‏اند.با توجه به نحوهء تحریک عضلات و حرکت اندام‏های مختلف،سه استراتژی مشتمل بر استراتژی مچ پا،ران و قدم برداشتن به منظور نگهداری تعادل بدن مشخص شده‏اند.استراتژی‏ مچ پا اولین استراتژی کنترل‏کننده نوسان در وضعیت ایستاده روی پاها می‏باشد که حول مفصل‏ مچ پا متمرکز است.در این استراتژی با حرکت بدن حول مفصل مچ پا،حرکت مرکز جرم بدن‏ در محدودهء پایداری سطح اتکا باقی می‏ماند.این استراتژی،هنگامی که نیروهای بر هم‏ زنندهء تعادل کوچک و سطح اتکا سفت باشد،به کار می‏رود.در استراتژی ران موقعیت با ایجاد حرکت بزرگ و سریع در مفصل ران و حرکت مخالف در مفصل مچ پا کنترل می‏شود. استراتژی ران برای بازگرداندن تعادل در برابر نیروهای بر هم زننده بزرگ‏تر،سریع‏تر و در وضعیت‏ آشفته و یا زمانی که سطح اتکا کوچک است،مورد استفاده قرار می‏گیرد.وقتی آشفتگی ایجاد شده به حدی شدید باشد که استراتژی مچ و ران برای حفظ تعادل کافی نباشد،از استراتژی گام‏ برداشتن برای برگردادن مرکز ثقل به محدودهء سطح اتکا استفاده می‏شود.

بسیاری از محققان به بررسی جوانب مختلف فرایند حفظ تعادل در انسان پرداخته‏اند.برای مثال، برخی از محققان به بررسی فرایند حفظ تعادل در بیماری‏های مختلف عصبی-عضلانی(24،23)، گروه‏های سنی(21،18)و جنسیت(18،22)پرداخته‏اند.در این میان،عده‏ای نیز به بررسی حفظ تعادل در اجرای مهارت‏های ورزشی پرداخته‏اند.برای مثال،محققان به مطالعه موضوع‏ تعادل در ورزش ژیمناستیک و مقایسه آن با برخی از رشته‏های ورزشی دیگر پرداخته و نقش‏ سیستم‏های درگیر در حفظ تعادل در این رشته ورزشی را مورد بررسی قرار داده‏اند. در بین مهارت‏های متنوع ژیمناستیک،حفظ تعادل روی دست‏ها(بالانس)به عنوان یک مهارت‏ پایه و کلیدی اهمیت زیادی دارد که یادگیری مطلوب این حرکت می‏تواند موجب بالا رفتن‏ کیفیت اجرای حرکات مختلف ژیمناستیک و در نتیجه موجب کسب امتیاز بالاتر گردد.در مقایسه با وضعیت ایستادن روی پاها،بالانس روی دست از پایداری کمتری برخوردار است، چون در حالت ایستادن روی دست‏ها سطح اتکا نسبت به ایستادن روی پاها کاهش می‏یابد، اطلاعات سیستم‏های بینایی و وستیبولار تغییر پیدا می‏کند،عضلات مچ دست برای تحمل‏ وزن و تولید گشتاور کافی حول مچ سازگاری ندارند و سرانجام حالت ایستادن روی دست‏ها یک‏ حالت کمتر تمرین شده است.

استراتژی مورد استفاده در حفظ تعادل،با میزان نوسانات،سرعت و دامنهء تغییر وضعیت مفاصل‏ درگیر در عملکرد تعادلی ارتباط مستقیم دارد.اغلب مطالعات انجام شده روی تعادل،در حالت‏ ایستاده آناتومیکی(ایستادن روی پاها) انجام شده و کمتر به وضعیت وارونه(روی دست‏ها) توجه شده است.در اجرای حرکت بالانس و استراتژی‏های درگیر اطلاعات بسیار اندکی در دسترس است که نیاز به بررسی دقیق و مشخص کردن جزئیات بیشتری دارد.در مطالعه‏ای که‏ توسط Kerwin و Trewarthe در سال 2001 میلادی انجام شده،استراتژی مچ،شانه و ران برای‏ کنترل تعادل در حالت بالانس نام برده شده است(9).در مطالعهء انجام شده نقش مفصل آرنج‏ در حفظ تعادل مورد توجه قرار نگرفت که به نظر می‏رسد پرداختن به آن ضروری است. همچنین با توجه به کاربرد حفظ تعادل روی وسایل مختلف ژیمناستیک مانند پارالل و دار حلقه‏ که نیازمند گرفتن (Grip) می‏باشد،بررسی استراتژی حفظ تعادل در این وضعیت را ضروری‏ می‏سازد که توجه به آن به ارتقای سطح کیفی و اجرای زیبای حرکات کمک می‏کند.از سوی‏ دیگر،تعیین استراتژی‏های حفظ بالانس روی پارالل می‏تواند در شناخت عوامل مرتبط با کنترل پاسچر در وضعیت وارونه و آموزش این مهارت مؤثر باشد.بنابراین هدف از این تحقیق، شناسایی استراتژی حفظ تعادل در اجرای بالانس روی پارالل شبیه‏سازی شده بود.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
روش تحقیق
بحث و نتیجه‏ گیریقیمت: 3,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

نقش دانش آموزان در دفاع مقدس و جنگ نرم


فضای مجازی و آسیب های آن


پرسش مهر 96 چگونه باید در محیط مدرسه تحمل ، احترام به افکار دیگران ، اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟


پدافند عامل و غیر عامل


نقش دانش آموزان در دفاع مقدس و جنگ نرم


پرسش مهر 96 چگونه باید در محیط مدرسه تحمل ، احترام به افکار دیگران ، اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟


فضای مجازی و آسیب های آن


ایدز


پرورش قارچ دکمه ای


پدافند عامل و غیر عامل


قدرت و استقامت عضلانی


نقش ورزش بر سلامت


حجاب و عفاف


استادیوم آشیانه پرنده پکن


نقش اینترنت در روابط عمومی


نمودار ER بیمارستان


زندگینامه و آثار سهراب سپهری


کانال های توزیع


نقش تربیت بدنی در جامعه


پاورپوینت معماری پایدار


دیود و انواع آن


پاورپوینت میلگرد


تأسیس کارگاه تیرچه بلوک


بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام


ویژگی های نظام سیاسی


نقش گروه های سیاسی در پیروزی انقلاب اسلامی


ملی شدن صنعت نفت


معجزات دفاع مقدس


مبنا و لزوم ولایت فقیه


نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی


کلیه و مجاری ادراری


سزارین بهتر است یا زایمان طبیعی


علم دامپزشکی


ساختمان و بیماری های دستگاه گوارشکلمات کلیدی :استراتژی کنترل تعادل شناسایی استراتژی کنترل پارالل شبیهrlm سازی موجب بالا رفتنrlm تواند موجب بالا بالا رفتنrlm کیفیت حفظ تعادل کنترل تعادل اجرای بالانس بالانس روی ایستادن روی سطح اتکا پرداختهrlm اند شناسایی استراتژی روی دستrlm تعادل میrlm استراتژی بالانس اجرای کنترل استفاده بررسی وضعیت شناسایی استراتژی کنترل تعادل در اجرای بالانس روی پاراللاستراتژی کنترل تعادل شناسایی استراتژی کنترل پارالل شبیهrlm سازی موجب بالا رفتنrlm تواند موجب بالا بالا رفتنrlm کیفیت حفظ تعادل کنترل تعادل اجرای بالانس بالانس روی ایستادن روی سطح اتکا پرداختهrlm اند شناسایی استراتژی روی دستrlm تعادل میrlm استراتژی بالانس اجرای کنترل استفاده بررسی وضعیت
سایر محصولات