پاورپوینت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی وحقوق بیمه - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی وحقوق بیمه
پاورپوینت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی وحقوق بیمه

پاورپوينت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی وحقوق بیمه

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی وحقوق بیمه85اسلاید چکيده محتواي فايل:قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی    و حقوق بیمه انواع بیمه     1-   بیمه های اجتماعی Social security Insurances      2-  بیمه های بازرگانی Private or Merchantry Insurances تفاوت بین بیمه های اجتماعی و بازرگانی  :   - اجباری  بوده و  بيشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد، يعني افرادي که از يک سو نيروي توليدي جامعه محسوب ميشوند و از سوي ديگر خود کمتر به فکر تامين آينده و معيشت خويش هستند. - قسمت اعظم حق بيمه را کارفرما ميپردازد( 23%) و درصد کمتري را بيمه شده (7%) پرداخت ميکند. - برخلاف بيمه هاي بازرگاني که حق بيمه متناسب با ريسک تعيين ميگردد، در بيمه هاي اجتماعي حق بيمه درصدي از دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسک ندارد.  انواع بيمه هاي بازرگانيدر يک تقسيم بندي کلي بيمه هاي بازرگاني را به سه دسته تقسيم مي کنند :.1بيمه هاي اموال.2بيمه هاي اشخاص بيمه هاي مسئوليت و خاص  تعریف عقد و انواع آن    ” عقد“  عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .  - عقد لازم  - عقد جایز  - عقد منجز  - عقد معلق  تعریف عقد بیمه : * ماده يك قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 عقد بيمه را چنين تعريف مي نمايد: ” بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه ، خسارت وارده براو را جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد. متعهدرا بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گزار، وجهي را كه بيمه گزار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.” تعاريف مهم در بيمه هاي بازرگاني•بيمه گر  : شخصي است حقوقي كه طبق قانون به عمليات بيمه گري اشتغال مي ورزد. •بيمه گزار :  شخصي است حقيقي و يا حقوقي كه تقاضا وپيشنهاد بيمه را تكميل نموده و متعهد به پرداخت حق بيمه  مي باشد و با شركت بيمه قرارداد بيمه را منعقد مي كند.• بیمه شده : در بيمه هاي اشخاص ، شخصي است كه حيات و سلامت او موضوع قرارداد بيمه است. •مورد بيمه:  مال ، شیء و يا مسئوليتي است که بيمه نامه بر آن واقع شده است .•ذينفع/استفاده كننده بيمه نامه : شخص يا اشخاصي كه منافع بیمه نامه به آنها تعلق می گیرد .  مشخصات آنان نیز در بيمه نامه ذكر گرديده است.  تعاريف مهم در بيمه هاي بازرگاني •حق بيمه  : حق بيمه وجهي است كه بيمه گذار مي بايست در مقابل تعهدات بيمه گر بپردازد .• دوره انتظار: دوره انتظار مدتي است...

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی وحقوق بیمه

85اسلاید

 

چکيده محتواي فايل:

قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی  
 
و
حقوق بیمه

 

انواع بیمه 


   1- 
 بیمه های اجتماعی Social security Insurances
 

   2-
 بیمه های بازرگانی Private or Merchantry Insurances

تفاوت بین بیمه های اجتماعی و بازرگانی  :

  - اجباری  بوده و  بيشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد، يعني افرادي که از يک سو نيروي توليدي جامعه محسوب ميشوند و از سوي ديگر خود کمتر به فکر تامين آينده و معيشت خويش هستند.
- قسمت اعظم حق بيمه را کارفرما ميپردازد( 23%) و درصد کمتري را بيمه شده (7%) پرداخت ميکند.
- برخلاف بيمه هاي بازرگاني که حق بيمه متناسب با ريسک تعيين ميگردد، در بيمه هاي اجتماعي حق بيمه درصدي از دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسک ندارد.

 

انواع بيمه هاي بازرگاني

در يک تقسيم بندي کلي بيمه هاي بازرگاني را به سه دسته تقسيم مي کنند :

.1بيمه هاي اموال
.2بيمه هاي اشخاص

بيمه هاي مسئوليت و خاص

 

تعریف عقد و انواع آن
   ” عقد“  عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

 - عقد لازم
 - عقد جایز
 - عقد منجز
 - عقد معلق

 

تعریف عقد بیمه :
* ماده يك قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 عقد بيمه را چنين تعريف مي نمايد:
بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه ، خسارت وارده براو را جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد.
متعهدرا بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گزار، وجهي را كه بيمه گزار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.”

تعاريف مهم در بيمه هاي بازرگاني

بيمه گر  : شخصي است حقوقي كه طبق قانون به عمليات بيمه گري اشتغال مي ورزد.
بيمه گزار :  شخصي است حقيقي و يا حقوقي كه تقاضا وپيشنهاد بيمه را تكميل نموده و متعهد به پرداخت حق بيمه  مي باشد و با شركت بيمه قرارداد بيمه را منعقد مي كند.
بیمه شده : در بيمه هاي اشخاص ، شخصي است كه حيات و سلامت او موضوع قرارداد بيمه است.
مورد بيمه:  مال ، شیء و يا مسئوليتي است که بيمه نامه بر آن واقع شده است .
ذينفع/استفاده كننده بيمه نامه : شخص يا اشخاصي كه منافع بیمه نامه به آنها تعلق می گیرد .  مشخصات آنان نیز در بيمه نامه ذكر گرديده است.
 
تعاريف مهم در بيمه هاي بازرگاني
 
حق بيمه  : حق بيمه وجهي است كه بيمه گذار مي بايست در مقابل تعهدات بيمه گر بپردازد .
دوره انتظار: دوره انتظار مدتي است كه در طول آن بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت ندارد.
مورد بيمه: شخص، شي و يا مسئوليتي است که بيمه نامه بر آن واقع شده است .
مبلغ بيمه شده:  ( سرمایه بیمه نامه ) مبلغ بيمه شده (در بيمه اموال) ارزش واقعي شي مورد بيمه بوده يا مبلغي است كه بيمه‌گر تعهد مي‌كند در صورت وقوع حادثه تا آن ميزان به بيمه‌گذار يا ذينفع قرارداد بيمه خسارت بپردازد.
خسارت يا غرامت: عبارتست از زيان وارده به مورد بيمه كه در نتيجه وقوع حادثه ايجاد مي‌شود .
مدت بيمه : مدت بيمه فاصله زماني بين ابتدا و انتهاي تعهد بيمه‌گر است.
فرانشيز  : به مبلغي از خسارت گفته مي‌شود كه جبران آن به عهده بيمه‌گذار بوده و بيمه‌گر نسبت به آن تعهدي ندارد.
خطر يا موضوع بيمه شده : رويدادي است كه در صورت وقوع آن بيمه‌گر موظف به انجام تعهد خود مي‌گردد .
بيمه‌نامه: بيمه‌نامه سندي است كه با توجه به قانون و مقررات بيمه و با توجه به پيشنهاد بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌گر تنظيم شده و از طرف بيمه‌گر در اختيار بيمه‌گذار قرار مي‌گيرد .
 
 
 
               
                   * ویژگیهای عقد بیمه *

*
عقد بيمه ، عقدي است لازم
براساس ماده 185 قانون مدني، عقدي لازم است كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته  و طرفين ملزم به ايفاي تعهدات ناشي ازعقد مي باشند مگر درموارد معينه.
عقد بيمه، عقدي است لازم، يعني بيمه گر و بيمه گزار پس ازوضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند مگر درمواردي كه قانون معين كرده.

# بطور كلي هر عقدي لازم است مگر آنكه دليلي بر جايز بودن آن وجود داشته باشد.
قیمت: 5,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت بعد چهارم و مفاهیم مربوطه در قرآن


پاورپوینت تبدیل تاریخ


پاورپوینت هوزها و اتصالات


پاورپوینت آلودگی محیط زیست


پاورپوینت آموزش کار با نرم افزار Expert Choice 11


پاورپوینت تهويه صنعتي عمومي General Industrial Ventilation


پاورپوینت اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي


پاورپوینت کتاب آشنایی با شیرهای صنعتی و تعمیر آنها  مؤلف : ابراهیم صالحی


دانلودتحقیق گازهای مبرد و آشنائی با سیکل تبرید


دانلودتحقیق درموردماشین‌های بردار پشتیبان


دانلودتحقیق ساختمان سازی با قالب های ساقه ای وامکان استفاده از آن در ایران


دانلودتحقیق درموردمسجد جامع یزد


دانلودتحقیق درموردقوانین بدمینتون


دانلودتحقیق درموردداوری فوتسال


دانلود تحقیق درموردتاريخچه پيدايش موزه در جهان


دانلودتحقیق تاریخچه موزه در ایران


دانلودتحقیق درموردتاثیرباددراقلیم


دانلودمقاله درموردامامت و ولایت در قرآن و حدیث


دانلودتحقیق بررسی تأثیر زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر افزایش میل جنسی زوج ها


دانلودکتاب راهنماي اصول تغذيه تكميلي شيرمادرخواران ترجمه سوسن سعدونديان


دانلودتحقیق درمورد101 دلیل برای اینکه من گیاهخوار هستم


کتاب الملاحم و الفتن ، یا ، فتنه و آشوبهای آخرالزمان در علائم ظهور حضرت قائم معصوم دوازدهم علیه‌السلام مولف سیدبن طاووس


پاورپوینت اصول پایپینگ( برای مهندسان تازه کار)


پاورپوینت قطروضخامت لوله براساس استانداردANSI B36.10


پاورپوینت شناخت مصالح آبرسانی و فاضلاب


پاورپوینت آشنایی با plc و کاربرد آن در صنعت


پاورپوینت تجهیزات برودتی


پاورپوینت وسایل اعلام و اطفاء حریق


پاورپوینت لوله های گردابی (Vortex tube)


پاورپوینت تهویه مطبوع استخرهای شنای سر پوشیده


پاورپوینت درباره خاک


پاورپوینت افزودنیهای غذایی (Food Additives)


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟


پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي 68اسلاید


کارآموزی در شرکت پیمانکاری


پاورپوینت درباره برنامه نويسی جاوا


نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها


پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm


پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل 211اسلاید


پروژه وب سایت هتل


پاورپوینت سیستمهای خبره


پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافيك 23اسلاید


پاورپوینت تحقیق درباره html


پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی


تاریخچه فتوشاپ 23صفحه


پاورپوینت حسابداری مقدماتی 136اسلاید


پاورپوینت فصل سوم توابع و عملیات ماتریسی کلاس آموزشی matlab


حسابداری حقوق و دستمزد


پاورپوینت مهارت كنترل خشم


پاورپوینت درباره ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت


حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل


پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340


پاورپوینت درس تحليل آماری 105 اسلاید


ISMS چيست ,پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات 80اسلاید


پاورپوینت شواهد حسابرسی


پاورپوینت تب و تشنج در کودکان 44اسلاید


پزشکی از راه دور


پاورپوینت پروژه ارگونومی


مبانی مدیریت مالی


پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی 69اسلاید


پاورپوینت درس ریاضی تابع


پروژه درس کنترل کیفیت


پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation


پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی


پاورپوینت درس مساحت


تفكر استراتژيك، كاركردها وچالش ها


پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه 244 اسلاید


صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی


پاورپوینت مديريت زنجيره تأمين89اسلاید


پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی


پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی 141اسلاید


توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش


پاورپوينت درباره خانواده و وظایف والدین در تربیت فرزند


پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت دکتر علی عبدالله خانی


آیین نگارش مقاله ی علمی – پژوهشی ، دکتر محمود فتوحی


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay


پاورپوينت درباره کریستوفر الکساندر


پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm


پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4


پاورپوينت درباره مبانی پروژه هارپ


پاورپوينت طراحی ابر پل گلدن گیت


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تحلیل گفتمان


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص


پاورپوینت مقایسه استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی(IFRS) و آمریکا(GAAP)


پاورپوینت پروژه درس مدیریت استراتژیک تحلیل SWOT شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون


پاورپوينت درباره مهندس سيد هادي ميرميران


دانلود پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری فرمتdoc


پاورپوینت سیستمهای خبره


پاورپوينت کشورهای همسایه ایران


پاورپوینت بوم مدل کسب و کار


پاورپوینت خلاصه کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی دکتر سید مهدی الوانی فتاح شریف زاده


پاورپوینت استاندارد بین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر در آمد


پاورپوينت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی (لورا برک)


پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق


مقاله فرایند پرستاری در بیمار مبتلا به سکته مغزی براساس الگوی خود مراقبتی اورم


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بهمن


پاورپوينت درباره شبکه های ATM یا دستگاه های خود پرداز


پاورپوينت درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت


پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مبانی سیستم عامل اندروید


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بزهکاری کودکان و نوجوانان


دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آدولف لوس Adolf Loos فرمتdoc


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مکتب مارکسیسم انتقادی


پاورپوينت بررسی و تحلیل ساختار فتنه 88


دانلود پاورپوينت پيرامون استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره 5 داراييهاي ثابت مشهود


دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره اگزیستانسیالیسم


پاورپوینت درباره منطق فازی و کاربرد های آن


پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی


نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها


پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار


پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟


پاورپوینت استاندارد حسابرسی 3400خدمات اطمينان‌بخشي به جز حسابرسي و بررسي اجمالي


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 720 ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 706 بندهاي تأكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 805 ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی


پاورپوینت درباره خرده فرهنگ سنیکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp bull مورد بيمه عقد بيمه عقدي های بازرگانی وحقوق bull مبلغ بيمه nbsp سرمایه بیمه است bull مبلغ شده nbsp سرمایه nbsp nbsp بيمه هاي بیمه های بيمه شده بيمه نامه بيمهzwnj گذار مورد بيمه nbsp عقد بيمه گزار بيمهzwnj خسارت ميzwnj بازرگانی مقررات قرارداد بپردازد حادثه پرداخت ندارد پاورپوينت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی وحقوق بیمهnbsp nbsp nbsp bull مورد بيمه عقد بيمه عقدي های بازرگانی وحقوق bull مبلغ بيمه nbsp سرمایه بیمه است bull مبلغ شده nbsp سرمایه nbsp nbsp بيمه هاي بیمه های بيمه شده بيمه نامه بيمهzwnj گذار مورد بيمه nbsp عقد بيمه گزار بيمهzwnj خسارت ميzwnj بازرگانی مقررات قرارداد بپردازد حادثه پرداخت ندارد
سایر محصولات