پاورپوینت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق
پاورپوینت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق

پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق

  دانلود پاورپوينت پيرامون کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق118اسلاید چکيده محتواي فايل:کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاقخود را بصورت کوتاه معرفی کنید.سابقه کار (مشاوره و آموزش) و مهترین تجربه کار خود را بیان کنید.مهمترین نیاز یا آموزشی که از این کارگاه انتظار دارید را بیان کنید.لطفا نام و نام خانوادگی خود را درشت بر روی یک برگه نوشته و جلوی خود قرار دهید.قوانین کارگاهبه نظر شما برای بهره مندی بهتر از کارگاه، چه قوانینی لازم است توسط شرکت کنندگان رعایت شود؟  اهداف گارگاهدرحوزه دانشی: مرور دانسته ها، تبادل تجارب، هم آموزیدر حوزه بینشی: ارتقای نگرش مثبت مشاورین نسبت به مشاوره پیشگیری از طلاقدر حوزه توانشی: همسویی روش کار مشاورین پیش از طلاق به منظور افزایش وحدت رویه در تبدیل متقاضیان طلاق به متقاضیان زوج درمانیبرنامه روز اول کارگاهشرایط زوج های متقاضی طلاقارتباط چیست؟اهداف برقراری ارتباط در مشاوره با زوجعوامل اعتباربخش به مشاور خانوادهعوامل موثر در ایجاد جو امن برای زوجعوامل جلب همکاری زوجاصول ارتباط با زوجاصول اخلاق حرفه ای در کار با زوج  برنامه روز دوماهداف ارزیابیمصاحبه و مشاهدهساختار جلسات ارزیابیارزیابی احتمال بهبود رابطه دوره تکمیلی (روز سوم و چهارم)طرح درمانفنون رفتاری: Tile Technique ، Caring Day و...فنون شناختی زوجهای متقاضی طلاق در چه شرایطی قرار دارند؟بحرانویژگی های بحران؟ (بحث گروهی) هر مداخله ای برای این زوجها مستلزم برقراری ارتباط درمانی مناسب است. ارتباط چیست؟منظور از ارتباط در مصاحبه بالینی، فرایندی است که از ابتدای جلسه شروع شده و تا انتها ادامه دارد و عموماً باعث ایجاد احساس راحتی در مراجعین و به دنبال آن بیان اطلاعات به شیوه کاملتر توسط آنها می شود. اهداف برقراری ارتباط در مشاوره با زوجاعتبار بخشی به درمانگرایجاد یک جو امن ایجاد رابطه همکارانه با زوجارزیابی و کسب اطلاعاتدرک درست درمانگر از مسائل مراجعین ایجاد امیدایجاد انگیزه برای تغییراهداف برقراری ارتباط در مشاوره با زوجاعتبار بخشی به درمانگرایجاد یک جو امن ایجاد رابطه همکارانه با زوجارزیابی و کسب اطلاعاتدرک درست درمانگر از مسائل مراجعین ایجاد امیدایجاد انگیزه برای تغییراعتبار درمانگرویژگی های ظاهری درمانگر مانند سن، جنسیت، لباس پوشیدن و تیپ رسمی یا غیر رسمیداشتن ظاهر و پوشش رسمی و در عین حال راحتتاهل و یا داشتن تجارب شخصی در زمینه روابط با همسر یا مرتبط با مشکل مراجعصادق بودن، بررسی نگرانی های زوج و اطمینان دادن در این زمینهمدرک تحصیلی و داشتن تجربه حرفه ای ایجاد یک جو امنصحبت در مورد رازداریجلسات مشترک اجازه دادن به مراجعین که در ابتدای کار از مقابله های معمول خود،...

  دانلود پاورپوينت پيرامون کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق

118اسلاید

 چکيده محتواي فايل:

کارگاه آموزشی
مداخله پیشگیری از طلاق

 • خود را بصورت کوتاه معرفی کنید.
 • سابقه کار (مشاوره و آموزش) و مهترین تجربه کار خود را بیان کنید.
 • مهمترین نیاز یا آموزشی که از این کارگاه انتظار دارید را بیان کنید.

لطفا نام و نام خانوادگی خود را درشت بر روی یک برگه نوشته و جلوی خود قرار دهید.

قوانین کارگاه

به نظر شما برای بهره مندی بهتر از کارگاه، چه قوانینی لازم است توسط شرکت کنندگان رعایت شود؟

 

اهداف گارگاه

درحوزه دانشی: مرور دانسته ها، تبادل تجارب، هم آموزی

در حوزه بینشی: ارتقای نگرش مثبت مشاورین نسبت به مشاوره پیشگیری از طلاق

در حوزه توانشی: همسویی روش کار مشاورین پیش از طلاق

 

به منظور افزایش وحدت رویه در تبدیل متقاضیان طلاق به متقاضیان زوج درمانی

برنامه روز اول کارگاه

 • شرایط زوج های متقاضی طلاق
 • ارتباط چیست؟
 • اهداف برقراری ارتباط در مشاوره با زوج
 • عوامل اعتباربخش به مشاور خانواده
 • عوامل موثر در ایجاد جو امن برای زوج
 • عوامل جلب همکاری زوج
 • اصول ارتباط با زوج
 • اصول اخلاق حرفه ای در کار با زوج

 

 

برنامه روز دوم

 • اهداف ارزیابی
 • مصاحبه و مشاهده
 • ساختار جلسات ارزیابی
 • ارزیابی احتمال بهبود رابطه

 

دوره تکمیلی (روز سوم و چهارم)

 • طرح درمان
 • فنون رفتاری: Tile Technique ، Caring Day و...
 • فنون شناختی

 

زوجهای متقاضی طلاق در چه شرایطی قرار دارند؟

بحران

ویژگی های بحران؟ (بحث گروهی)

 

هر مداخله ای برای این زوجها مستلزم برقراری ارتباط درمانی مناسب است.

 

ارتباط چیست؟

منظور از ارتباط در مصاحبه بالینی، فرایندی است که از ابتدای جلسه شروع شده و تا انتها ادامه دارد و عموماً باعث ایجاد احساس راحتی در مراجعین و به دنبال آن بیان اطلاعات به شیوه کاملتر توسط آنها می شود.

 

اهداف برقراری ارتباط در مشاوره با زوج

 • اعتبار بخشی به درمانگر
 • ایجاد یک جو امن
 • ایجاد رابطه همکارانه با زوج
 • ارزیابی و کسب اطلاعات
 • درک درست درمانگر از مسائل مراجعین
 • ایجاد امید
 • ایجاد انگیزه برای تغییر

اهداف برقراری ارتباط در مشاوره با زوج

 • اعتبار بخشی به درمانگر
 • ایجاد یک جو امن
 • ایجاد رابطه همکارانه با زوج
 • ارزیابی و کسب اطلاعات
 • درک درست درمانگر از مسائل مراجعین
 • ایجاد امید
 • ایجاد انگیزه برای تغییر

اعتبار درمانگر

 • ویژگی های ظاهری درمانگر مانند سن، جنسیت، لباس پوشیدن و تیپ رسمی یا غیر رسمی
 • داشتن ظاهر و پوشش رسمی و در عین حال راحت
 • تاهل و یا داشتن تجارب شخصی در زمینه روابط با همسر یا مرتبط با مشکل مراجع
 • صادق بودن، بررسی نگرانی های زوج و اطمینان دادن در این زمینه
 • مدرک تحصیلی و داشتن تجربه حرفه ای

ایجاد یک جو امن

 • صحبت در مورد رازداری
 • جلسات مشترک
 • اجازه دادن به مراجعین که در ابتدای کار از مقابله های معمول خود، مانند اجتناب و کناره گیری، استفاده کنند.
 • پیش بینی مشکلات احتمالی در خارج از جلسات و تدوین قواعد واضح در مورد آنها
 • القای حس اختیار و آزادی عمل
 • قضاوت نکردن

ایجاد رابطه همکارانه با زوج

 • پرسیدن نظر مراجع در باره درست بودن برداشتی که درمانگر از مشکلات زوج دارد.
 • شرکت دادن زوج در تعیین اهداف
 • شرکت دادن زوج در تدوین مداخله
 • گرفتن توافق زوج در هر مرحله از کار مداخله

 بایدها و نبایدها برای برقراری رابطه درمانی

محیط مناسب و آرامی را برای مصاحبه انتخاب کنید

از موضوعاتی که بار عاطفی کمتری دارند شروع کنید

رفتارهای غیر کلامی خود را تنظیم کنید( لبخند متناسب، خم شدن به سمت جلو، تأیید چهره ای به اندازه مناسب)

قضاوت نکنید

همواره تعامل جلسه را حفظ کنید( سخنرانی و یا نصیحت نکنید)

جو جلسه را با استفاده از شوخی های متناسب سبک کنید

در جای لازم و به شیوه متناسب از خودافشایی استفاده کنید

 قیمت: 12,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت تجزیه تحلیل نوشابه


پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم


پاورپوینت استراتژی های بازاریابی وفروش در شرایط بحران


پاورپوینت ارزش زماني پول


پاورپوینت جانشین پروری


پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی


پاورپوینت هرس درختان میوه


پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت


پاورپوینت هويت در شهرسازی و معماری اسلامی


پاورپوینت آشنايي با دامپروري ايران


پاورپوینت تغذیه سالم برای تندرستی


پاورپوینت توانمندسازي كارمندان (مفهوم شناسي، سياستها، قوانين و مقررات حاكم بر آن)


پاورپوینت توسعه اقتصادی منطق و استراتژی های تحول


پاورپوینت مدلهاي پایگاه اطلاعاتی


پاورپوینت مدیریت تعارض


پاورپوینت بیماریهای کامپیوتر


پاورپوینت درباره کریس آرجریس


پاورپوینت درباره تربیت کودک


پاورپوینت كاربردهاي روان شناسي در ورزش


پاورپوینت بررسی انقلاب اسلامی ایران


پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای


پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر


پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ


پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر


پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)


پرسش‌نامه سنجش رضایت شغلی


پرسشنامه روحیه معلمان


پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه


پاورپوینت حیا


پاورپوینت اورژانس های قلبی


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟


پاورپوینت افزودنیهای غذایی (Food Additives)


پاورپوینت درباره خاک


پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي 68اسلاید


پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل 211اسلاید


کارآموزی در شرکت پیمانکاری


پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm


پاورپوینت درباره برنامه نويسی جاوا


پاورپوینت تحقیق درباره html


نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها


پاورپوینت فصل سوم توابع و عملیات ماتریسی کلاس آموزشی matlab


پاورپوینت درباره ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت


پاورپوینت سیستمهای خبره


پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافيك 23اسلاید


تاریخچه فتوشاپ 23صفحه


پروژه وب سایت هتل


حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل


حسابداری حقوق و دستمزد


پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی


پاورپوینت درس تحليل آماری 105 اسلاید


پزشکی از راه دور


ISMS چيست ,پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات 80اسلاید


پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340


پاورپوینت شواهد حسابرسی


پاورپوینت مهارت كنترل خشم


پاورپوینت حسابداری مقدماتی 136اسلاید


پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation


پاورپوینت درس ریاضی تابع


پاورپوینت پروژه ارگونومی


پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت تب و تشنج در کودکان 44اسلاید


پروژه درس کنترل کیفیت


مبانی مدیریت مالی


پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی


تفكر استراتژيك، كاركردها وچالش ها


پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی 69اسلاید


پاورپوینت درس مساحت


صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی


پاورپوینت مديريت زنجيره تأمين89اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی 141اسلاید


پاورپوینت فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه 244 اسلاید


توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش


پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی


دانلود تحقيق پيرامون روشهاي داروئي زایمان


پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


آیین نگارش مقاله ی علمی – پژوهشی ، دکتر محمود فتوحی


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay


پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm


پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت دکتر علی عبدالله خانی


پاورپوينت درباره کریستوفر الکساندر


پاورپوينت طراحی ابر پل گلدن گیت


پاورپوینت پروژه درس مدیریت استراتژیک تحلیل SWOT شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تحلیل گفتمان


دانلود پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری فرمتdoc


پاورپوینت سیستمهای خبره


پاورپوينت کشورهای همسایه ایران


مقاله فرایند پرستاری در بیمار مبتلا به سکته مغزی براساس الگوی خود مراقبتی اورم


پاورپوينت درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت


پاورپوينت درباره مهندس سيد هادي ميرميران


پاورپوينت درباره مبانی پروژه هارپ


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بزهکاری کودکان و نوجوانان


دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آدولف لوس Adolf Loos فرمتdoc


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مکتب مارکسیسم انتقادی


پاورپوينت بررسی و تحلیل ساختار فتنه 88


دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره اگزیستانسیالیسم


پاورپوینت درباره منطق فازی و کاربرد های آن


پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی


نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها


پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار


پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟


پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق


پاورپوينت درباره سالمندان


پاورپوينت درباره شبکه های ATM یا دستگاه های خود پرداز


پاورپوينت شبیه سازی شبکه های کامپیوتری با استفاده از نرم افزار Arena


پاورپوينت درباره خانواده و وظایف والدین در تربیت فرزند


پاورپوينت درباره ايمني در كارگاه


پاورپوينت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)


پاورپوينت تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت ، فرصتها و تهديدات سازمان SWOT


پاورپوينت سیستمِ متدولوژی های سیستمی


پاورپوينت درباره تحریم های اقتصادی بر علیه ایران از آغاز تا کنون و تاثیر آن بر اقتصاد


پاورپوينت درباره پیاده راه 15 خرداد


پاورپوينت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی وحقوق بیمه


پاورپوينت درباره تخت جمشید


پاورپوينت درباره معماری عصارخانه


پاورپوينت مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن


پاورپوينت درباره طراحی پارک آبی


پاورپوينت درباره ورزش کشتی


پاورپوينت درباره کارگاه مقاله نویسی


پاورپوينت درباره ساختار شکست کاردرمدیریت پروژه هاکلمات کلیدی :ایجاد رابطه همکارانه آموزشی مداخله پیشگیری کارگاه آموزشی مداخله کسب اطلاعاتدرک درست اطلاعاتدرک درست درمانگر ایجاد امیدایجاد انگیزه برقراری ارتباط ایجاد رابطه رابطه همکارانه مداخله پیشگیری کارگاه آموزشی آموزشی مداخله کسب اطلاعاتدرک اطلاعاتدرک درست امن ایجاد ایجاد ارتباط مشاوره برقراری مداخله کارگاه مراجعین رابطه درمانگر پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاقایجاد رابطه همکارانه آموزشی مداخله پیشگیری کارگاه آموزشی مداخله کسب اطلاعاتدرک درست اطلاعاتدرک درست درمانگر ایجاد امیدایجاد انگیزه برقراری ارتباط ایجاد رابطه رابطه همکارانه مداخله پیشگیری کارگاه آموزشی آموزشی مداخله کسب اطلاعاتدرک اطلاعاتدرک درست امن ایجاد ایجاد ارتباط مشاوره برقراری مداخله کارگاه مراجعین رابطه درمانگر
سایر محصولات